DARBO UŽMOKESTIS

 

 

   

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „GINTARĖLIS“

INFORMACIJA  APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Eil.
Nr.

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Etatai

2017 
 I
ketv.

2017 
II
ketv.

2017   III
ketv.

2017   IV
ketv.

1.

Direktorius

1

920,04 -    

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

802,58 962,58    

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 

1

* *    

4.

Vyresn. buhalteris

1

* *    

5.

Inžinierius– programuotojas

0,25

* *    

6.

Sąskaitininkas

0,75

* *    

7.

Archyvaras

0,25

* *    

8.

Slaugytoja

1

* *    

9.

Auklėtojos padėjėja

10

380 396,46    

10.

Valytoja

1

380 380    

11.

Sargas

2

513 513    

12.

Pagalbinis darb.

1,15

380 380    

13.

Skalbėjas

0,5

190 190    

14.

Virėjas

3

404,55 404,55    

15.

Elektrikas

0,5

202,28 202,28    

16.

Pastatus aptarnauj. darb.

0,35

190 190    

17.

Kiemsargis

1

380 380    

18.

Auklėtojas

18

703 703    

19.

Priešmokyklinio ugd. pedagogas

1,22

333 314    

20.

Meninio ugdymo mokytojas

1

* *    

21.

Logopedas

1

659,03 687,74    

              
Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, įstaigos darbuotojų, einančių vienodas ar pagal kitus požymius vienarūšes pareigas. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
Duomenys pateikiami vadovaujantis ,,Bendrųjų reikalavimų  valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011m.nutarimu Nr.1480.

Darbo užmokestis 2016 m.

Darbo užmokestis 2015 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt