INFORMACIJA TĖVELIAMS

 

PATVIRTINTA:
Lopšelio – darželio
Direktorės I. Buivydienės
2012 12 28 Įsak.Nr.V1-48

 

 

 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,GINTARĖLIS“ ĮGYVENDINANČIAME IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą lopšelyje – darželyje ,,Gintarėlis“, įgyvendinančiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, ugdymo ir maisto gaminimo paslaugų mokesčių nustatymo, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo lopšelyje – darželyje ,,Gintarėlis“ tvarką.
2.Aprašas yra parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 12 14 sprendimu Nr.T1-399,Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.510 ,,Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

II. Mokesčio už maitinimo ir ugdymo paslaugas nustatymas

4. Tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną 100 % Savivaldybės tarybos nustatytos dienos (paros) maitinimo kainos.
5. Tėvai (globėjai), kurių vaikai lanko lopšelio – darželio ,,Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupes , moka už pasirinktą maitinimų skaičių, išskyrus pietus, aprašo 4 punkte numatytą mokesčio dydį.
6. Įstaigos vadovas, nepažeisdamas  dienos (paros) maitinimo normų, gali koreguoti atskirų maitinimų mokesčių dydį.
7. Už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą taikomas Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mėnesinis mokestis ugdymo reikmėms (medžiagoms, trumpalaikiam turtui bei kitoms su ugdymo proceso organizavimu susijusiomis priemonėms įsigyti), maisto gaminimo kaštams (virtuvės įrangos priežiūrai, atnaujinimui, elektros, vandens sąnaudoms, susijusioms su maisto gamyba ir kitoms smulkioms ūkinėms įstaigos reikmėms) padengti, išskyrus šeimas, kurios įrašytos į Vaikų teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

III. Užmokesčio lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių
dokumentų pateikimas

8. Mokestis už vaiko maitinimą ir maisto gaminimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse neskaičiuojamas:
8.1. jei vaikas auga šeimoje, įrašytoje į Vaiko teisių skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ( pateikus Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą);
8.2. jeigu vaikas  maitinimo paslauga nesinaudoja dėl sveikatos sutrikimų ( pateikus gydytojo pažymą ).
9. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:
9.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:
9.1.1. vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimo kopiją);
9.1.2. vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus pažymą iš teisėsaugos institucijos).
Visais 9.1. punkte išvardintais atvejais pateikiama vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopija.
9.2. vaiko gimimo liudijime nėra nurodyti tėvo duomenys (pateikus teismo sprendimo arba nutarties apie nenustatytą tėvystę kopiją);
9.2. vaiko gimimo liudijime nėra nurodyti tėvo duomenys (pateikus teismo sprendimo arba nutarties apie nenustatytą tėvystę kopiją);
9.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų ( pateikus vaikų gimimo liudijimo kopijas, pažymą iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) studijuoja);
9.4.  tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą (pateikus tai patvirtinančią pažymą);
9.5. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais);
9.6. vaikas auga Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose ir jam reikalinga švietimo pagalba ( pateikus įstaigos vadovo prašymą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją).
10. mokestis už vaiko maitinimą ir maisto gaminimą neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko Ugdymo įstaigos šiais atvejais:
10.1.dėl vaiko ligos ar gydymosi sanatorijoje (pateikus gydytojo pažymą);
10.2. mokinių atostogų metu (priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams);
10.3. tėvų kasmetinių atostogų metu (pateikus pažymą iš darbovietės);             
10.4. kai tėvai turi laisvas nuo darbo dienas (dirba pagal slenkantį darbo grafiką), (pateikus pažymą iš darbovietės).
11. mokestis už vaiko maitinimą, maisto gaminimą ir ugdymo reikmes neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko Ugdymo įstaigos vasaros laikotarpiu (birželio – rugpjūčio mėn.) 1 mėnesį ir ilgiau.
12. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Ugdymo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.
13. Lengvata taikoma nuo prašymo bei dokumentų, patvirtinančių lengvatos taikymą, pateikimo kitos dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
14. Lengvatos taikymas įforminamas Ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu.
15.Tėvams laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
16. Pasikeitus šeimos finansinei situacijai, tėvai raštu informuoja ugdymo įstaigos direktorių dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Ugdymo įstaigoje perskaičiavimo.

V. Baigiamosios nuostatos

17. Užmokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje – darželyje ,,Gintarėlis“, turi būti sumokėtas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 20 d.
17.1.Grupių auklėtojai iki einamo  mėn 1 d. pateikia vyr. slaugytojui su  kasdienio vaikų įstaigos lankymo apskaitos žiniaraščiu pažymas, pateisinančias nelankytas dienas dėl ligos.
17.2.Vyr.slaugytojas sutikrina ar teisingai įrašytos nelankytos dienos dėl ligos, kasdienio vaikų įstaigos lankymo apskaitos  žiniaraštyje ir žiniaraštį perduoda sąskaitininkui.
17.3.Sąskaitininkas, vadovaudamasis vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiu, direktorės įsakymais, pateiktais dokumentais dėl lengvatų taikymo, dėl praleistų dienų  , apskaičiuoja mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje vadovaudamasi nustatyta Tvarka ir kainomis.
17.4.Mokėjimo už vaiko išlaikymą įstaigoje kvitai  išduodami tėvams (globėjams) iki  einamo mėnesio 10d.
17.5.Už mokesčių surinkimą laiku atsakingi grupių auklėtojai.
18. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis,įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų.
19. Už užmokesčio už vaikų išlaikymą  lopšelyje – darželyje ,,Gintarėlis“, nustatymo tvarkos aprašo įgyvendinimą  atsakingi:įstaigos vadovas, sąskaitininkas, vyr. slaugytojas , grupių auklėtojai.

VAIKO IŠLAIKYMO KAINOS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮGYVENDINANČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-341

Eil. Nr.

Grupės pavadinimas

Vaiko išlaikymo kainos

 

Maisto gaminimo (Lt/Eur)
(už 1 lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, nepriklausomai nuo maitinimų skaičiaus)

Maitinimo (Litais/Eurais ir procentais)

Ugdymo (Lt/Eur)

(Už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną)

(Už 1 mėn.)

 

 

Pusryčiai

Pietūs

 

Vakarienė

Naktipiečiai

Iš viso:

 

 

1.

Lopšelio grupė

1.31/0,38 (25%)

2.37/0,69 (45%)

1.58/0,46 (30%)

-

5.26/1,52

10.00/2,90

1.60/0,46

2.

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupė

1.46/0,42 (25%)

2.63/0,76 (45%)

1.76/0,51 (30%)

-

5.85/1,69

10.00/2,90

1.60/0,46

3.

Specialiojo ugdymo grupė

1.46/0,42 (25%)

2.63/0,76 (45%)

1.76/0,51 (30%)

-

5.85/1,69

10.00/2,90

1.60/0,46

4.

24 val. grupė

1.46/0,42 (21.3%)

2.63/0,76 (38.4%)

1.76/0,51 (25,7%)

1.00/0,29 (14,6%)

6.85/1,98

-

-

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt